Järjestyssäännöt on laadittu asumisviihtyisyyden, turvallisuuden ja järjestyksen turvaamiseksi taloyhtiössä. Jokaisen on omassa käyttäytymisessään otettava huomioon talon muut asukkaat ja huolehdittava siitä, että myös heidän vieraansa noudattavat näitä järjestyssääntöjä.

ASUNTO OY TAMPEREEN WALLESMANNI

Järjestyssäännöt

1. Yörauha

Asukkaiden yörauhaa häiritsevää toimintaa ei sallita klo 22.00- 7.00 välisenä aikana. Myös päiväsaikaan voimakkaasti häiritsevän metelin aiheuttaminen on kielletty.

Myöhempään kuin kello 22.00 jatkuvista juhlista ym. tilaisuuksista on kohteliasta ilmoittaa etukäteen naapureille ja kertoa odotettavissa olevasta mahdollisesta vähäisestä meluhaitasta. Juhliessakin on pidettävä huoli siitä, että soittolaitteet on säädetty sellaiselle tasolle, josta ei koidu häiriötä muille asukkaille.

2. Ulko-ovet

Kiinteistön ui ko-ovet pidetään aina lukittuina. Ovista kuljettaessa on huolehdittava siitä, että ovet menevät lukkoon. Ovipuhelimella ei saa avata ovea henkilöille, joita ei tunnisteta.

3. Porraskäytävät, hissit, ulkoiluvälinevarastot,
kuivaushuoneet ja irtaimistovarastot

Ulkoalueiden ja yhteisten tilojen siisteys on kaikkien yhteinen etu ja lisää yleistä asumisviihtyvyyttä.

Yhteisissä tiloissa on vältettävä metelöintiä ja niiden käytössä tulee noudattaa siisteyttä ja järjestystä. Turha oleskelu näissä tiloissa on kielletty.

Palo- ja pelastusturvallisuussyistä tavaroita saa säilyttää vain niitä varten varatuissa tiloissa. Tavaroiden säilytys porrashuoneissa tai irtaimistovarastojen käytävillä on kiellettyä.

Palovaarallisten aineiden säilytyksessä on noudatettava paloturvallisu ussää nnöksiä.

Kunkin asunnon irtaimistovarastossa voi varastoida yhden (1) autorengassarjan.

Ulkoiluvälinevarastossa on pyörät ym. siellä säilytettävät välineet sijoitettava niin, etteivät ne haittaa ovista kulkemista.

Hissiä vahingoittavan tavaran kuljettaminen hississä on kielletty.

Poistuttaessa tiloista on sammutettava valot ja varmistettava, että ovet menevät lukkoon.

Taloyhtiön ilmoitustaulut on tarkoitettu ainoastaan taloyhtiöön liittyville ilmoituksille.

4. Huoneistot

Huoneistoja on hoidettava huolellisesti. Vesivuodoista ja muista huoneistoissa havaituista vioista on viipymättä ilmoitettava huoltoyhtiölle ja isännöitsijälle.

Rakenteisiin, putkistoon ja sähköverkostoon kohdistuvista töistä sekä kostean tilan töistä on sovittava etukäteen isännöitsijän kanssa.

Korjaustöissä tulee noudattaa asunto-osakeyhtiölain tarkoittamia ilmoitusmääräyksiä ja valvontaa koskevia määräyksiä.

Muutos- ja korjaustöissä on otettava huomioon naapureiden asumisviihtyvyys ja porraskäytävien siisteys.

Pitkäkestoisista melua ja häiriötä aiheuttavista töistä on ilmoitettava aina etukäteen yhtiön ilmoitustaululla, ja ne on pyrittävä tekemään arkisin klo 8.00-20.00.

Palovaroitin on testattava huoneistoon jaettujen ohjeiden mukaisesti ja mahdollisesta toimintahäiriöstä ilmoitettava viipymättä huoltoliikkeelle.

WC-viemäriin ja muihin viemäreihin ei saa laittaa jätteitä eikä rasvoja, jotka saattavat tukkia tai vaurioittaa niitä.

Huoneistoja ei saa tuulettaa porraskäytävään.

5. Ulkoalueet, parvekkeet ja terassit

Ulkoalueet tulee pitää siistinä eikä istutuksia saa vahingoittaa.

Parvekkeet ja terassit on pidettävä siisteinä. Antennien yms. asentaminen on sallittu vain yhtiön luvalla. Kukka-astiat on sijoitettava parvekkeen reunan sisäpuolelle.

Parvekkeilla ja terasseilla saa paloturvallisuussyistä grillata ainoastaan sähkögrilleillä. Grilliä ei saa grillauksen aikana jättää ilman valvontaa. Grillauksesta ei saa aiheutua kohtuutonta haittaa muille asukkaille. Sähköistä savustusgrilliä ei saa käyttää.

6. Rakenteiden tärveleminen

Rakenteiden tai istutusten tärvelemisestä, ikkunoiden rikkomisesta, seinien naarmuttamisesta, graffiteista ym. vastaavasta peritään vahingon tehneeltä tai vastuuvelvolliselta täysi korvaus.

7. Pysäköinti

Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu vain niille varatuilla ja merkityillä paikoilla parkkihallissa.

Moottoriajoneuvojen pysäköinti sisäänkäyntien edustoilla sekä pelastusteillä on kielletty lukuun ottamatta lyhytaikaista pysäköintiä esim. tavaroiden lastaamista tai purkamista varten. Tällöinkin ajoneuvo on viipymättä siirrettävä pois tavaroiden lastaamisen/purkamisen jälkeen.

Tarpeeton ajoneuvojen joutokäynti on kielletty. Autojen pesu taloyhtiön tontilla ei ole sallittua.

Ajoneuvon omistaja on velvollinen puhdistamaan moottoriajoneuvoista mahdollisesti valuvien öljyjen tms. jäljet tai korvaamaan niiden puhdistuksen.

8. Lemmikkieläimet

Lemmikkieläimet tulee pitää kytkettyinä taloyhtiön yleisillä alueilla sisä- ja ulkotiloissa.

Eläimiä ei saa päästää likaamaan talon yleisiä tiloja, seiniä, piha-alueita ja jalkakäytäviä eikä niistä saa aiheutua kohtuutonta haittaa muille asukkaille.

Eläinten ulkoiluttaminen on kielletty lasten leikkipaikalla ja asuntopihalla (lamelliosan katolla oleva ulkoalue).

Asukkaiden tulee huolehtia siitä, että lemmikkieläimet eivät häiritse naapureita.

9. Jätehuolto

Talousjätteet ja muut roskat on vietävä pakattuina jätehuoneessa sijaitseviin jäteastioihin. Lisäksi on otettava huomioon määräykset jätteiden lajittelusta, esim. pahvilaatikot on rikottava ennen jäteastiaan laittoa.

Muiden kuin talousjätteiden poiskuljetuksesta on asukkaiden huolehdittava itse. Jätesäiliöiden viereen ei saa jättää jätteitä, jotka eivät kokonsa puolesta mahdu jätesäiliöihin. Asukkaat vastaavat itse omalla kustannuksellaan tällaisten jätteiden kuljetuksesta jäteasemalle. Sama pätee muuton yhteydessä syntyviin suurempiin jätemääriin.

Mikäli asukas kaataa tai päästää viemäreihin niihin kuulumattomia jätteitä ja aiheuttaa näin viemäreiden tukkeutumisen, on asukas siitä korvausvastuussa.

Ongelmajätteille ei ole keräyspistettä taloyhtiön alueella. Ne on vietävä viranomaisten niille varaamille paikoille.

10. Vaatteiden ja mattojen tuuletus, pyykin kuivaaminen

Vaatteiden ja mattojen tuuletus, pyykin kuivaaminen, vaatteiden ja tekstiilien pölytys ja kuivaus on sallittua vain siihen tarkoitetulla paikalla. Vaatteita ja muita tekstiilejä voi tuulettaa tai kuivata omalla parvekkeella tai terassilla niin, etteivät ne tule kaiteen yli.

Pyykinkuivaushuoneen käyttäjän on haettava kuivuneet pyykit pois heti kuivausajan umpeuduttua. Kuivaushuoneen käyttäjän tulee jokaisen käyttökerran jälkeen poistaa kuivaushuoneeseen kertynyt pöly sekä kuivauskoneen nukkasihti.

11. Muuttoilmoitus

Huoneistoon muutosta ja poismuutosta on aina ilmoitettava huoltoyhtiölle nimitaulun ylläpitämiseksi, sekä virallisesti Digi­ja väestötietovirastolle, sillä huoltoliike suorittaa ovenavaukset virallisen väestötietojärjestelmän asukasluettelon perusteella.

12. Taloyhtiössä käyvät vieraat

Asukkaiden tulee huolehtia siitä, että heidän vieraansa noudattavat talon järjestyssääntöjä.

13. Tupakointikielto

Tupakointi ja sähkötupakointi on kielletty kaikissa osakashallinnassa olevissa tiloissa (liiketilat, varastot,
asu inhuoneistot, parvekkeet/terassit/piha-a lue et, yhtiön yhteistilat, yhtiön hallinnoimat piha-alueet, sekä 7. kerroksen oleskelupiha).

14. Järjestyssääntöjen rikkominen ja häiriöntuottamusilmoitus

Järjestyssääntöjen vastaisesta häirinnästä voi ilmoittaa taloyhtiön isännöitsijälle tai hallituksen jäsenille. Ilmoituksessa tulee ilmetä tapahtuma, päivämäärä, kellonaika sekä mahdollisten todistajien nimet.

Järjestyssääntöjen rikkomisen seurauksena saatetaan ryhtyä varoituskäytännön mukaisiin toimenpiteisiin. Häiriön aiheuttaja voi joutua myös vahingon korvausvastuuseen.

Yhtiökokous on vahvistanut järjestyssäännöt 25.3.2021

ASUNTO OY TAMPEREEN WALLESMANNISSA ON VOIMASSA OLEVA TUPAKOINTIKIELTO KOKO KIINTEISTÖN ALUEELLA YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUKAISESTI

Smoking is prohibited throughout the property

Yhtiöjärjestys 22 §

Tupakointi ja sähkötupakointi

Tupakointi ja sähkötupakointi on kielletty kaikissa osakashallinnassa olevissa tiloissa (liiketilat, varastot, asuinhuoneistot, parvekkeet/terassit/piha-alueet, yhtiön yhteistilat, yhtiön hallinnoimat piha-alueet, sekä 7. kerroksen oleskelupiha)